M3 Insexskruv

M3x4 8.8 FZB INSEX

0.90 SEK
I lager.

M3x5 8.8 FZB INSEX

0.45 SEK
I lager.

M3x6 8.8 FZB INSEX

0.45 SEK
I lager.

M3x8 8.8 FZB INSEX

0.45 SEK
I lager.

M3x10 8.8 FZB INSEX

0.56 SEK
I lager.

M3x12 8.8 FZB INSEX

0.56 SEK
I lager.

M3x14 8.8 FZB INSEX

0.56 SEK
I lager.

M3x16 8.8 FZB INSEX

0.56 SEK
I lager.

M3x20 8.8 FZB INSEX

0.67 SEK
I lager.

M3x22 8.8 FZB INSEX

1.34 SEK
I lager.

M3x25 8.8 FZB INSEX

0.78 SEK
I lager.

M3x30 8.8 FZB INSEX

0.90 SEK
I lager.

M3x35 8.8 FZB INSEX

1.01 SEK
I lager.

M3x40 8.8 FZB INSEX

1.23 SEK
I lager.

M3x45 8.8 FZB INSEX

2.02 SEK
I lager.